Contact

Tel: 06 20271278

info@lianneskinclinic.nl

Openingstijden

Woensdag 09:00-17:00

Vrijdag 09:00-21:00

Zaterdag 09:00-16:00 

Locatie

Pastoriestraat 40,

6921 BX, Duiven

Neem contact met ons op

  Artikel 1. Definities

  1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Lianne Skin Clinic.
  3. Cliënt: de opdrachtgever (de natuurlijke persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Lianne Skin Clinic een overeenkomst sluit.
  4. Offerte: de schriftelijke aanbieding door Lianne Skin Clinic over onder andere de dienst, het product, de prijs, de termijnen et cetera.
  5. Opdracht: de dienst die of het product dat door Lianne Skin Clinic geleverd zal worden.
  6. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen Cliënt en Lianne Skin Clinic
  7. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lianne Skin Clinic geen invloed kan uitoefenen en waardoor Lianne Skin Clinic niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
  8. Partijen: Lianne Skin Clinic en de Cliënt samen.
  • Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.
  • Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht of een product is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

   
   
  Artikel 2. Algemeen

  1. Lianne Skin Clinic is een huidkliniek die zich met name op huidverbeterende behandelingen, massages, wenkbrauwen en wimpers richt. 
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lianne Skin Clinic en een Cliënt, waarop Lianne Skin Clinic deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
  3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
  4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende (mondelinge) opdrachtverstrekking met Lianne Skin Clinic, verklaart de Cliënt dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Lianne Skin Clinic, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
  6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
  7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

   

  Artikel 3. Aanbod en offertes

  1. Alle offertes en prijsopgaven door Lianne Skin Clinic zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
  2. Lianne Skin Clinic is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Cliënt schriftelijk wordt bevestigd.
  3. Lianne Skin Clinic kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  4. Eveneens heeft Lianne Skin Clinic te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, waarbij de Cliënt de mogelijkheid heeft een bestaande overeenkomst te ontbinden.
  5. De (in de offerte) vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
  6. Als de aanvaarding door de Cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Lianne Skin Clinic daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Lianne Skin Clinic anders aangeeft.
  7. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

   

   

  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Lianne Skin Clinic zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Lianne Skin Clinic heeft bij de uitvoering van de overeenkomst daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
  2. Lianne Skin Clinic heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De Cliënt is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Lianne Skin Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht, tijdig te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Lianne Skin Clinic het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, in rekening te brengen aan de Cliënt.
  4. Lianne Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  5. Lianne Skin Clinic zal de Cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van een behandeling.
  6. Lianne Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lianne Skin Clinic is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

   

  Artikel 5. Aansprakelijkheid
  Indien Lianne Skin Clinic aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:

  • Door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
  • Fouten of tekortkomingen van door of namens Lianne Skin Clinic ingeschakelde derden;
  • Voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Cliënt heeft meegebracht naar de praktijk;
  • Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
  • Lianne Skin Clinic is tegenover de Cliënt aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Lianne Skin Clinic of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
  • De Cliënt is tegenover Lianne Skin Clinic aansprakelijk voor door de Lianne Skin Clinic gelede schade die door een aan de Cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Lianne Skin Clinic slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of een wettelijke verplichting hiertoe geldt. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade en gevolgschade, tenzij een wettelijke plicht anders bepaalt.

   

  Artikel 6. Betaling(svoorwaarden)

  1. Lianne Skin Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief Btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
  2. Betaling dient altijd direct na afloop van de dienstverlening of bij aankoop van een product in de salon voldaan te worden (contant of per betaalverzoek).
  3. In uitzonderingsgevallen stuurt Lianne Skin Clinic een factuur.
  4. Lianne Skin Clinic biedt geen restitutie na afnemen van een kuur van meerdere behandelingen, als deze door cliënt zelf wordt onderbroken of wordt geannuleerd. 
  5. De betaaltermijn die Lianne Skin Clinic hanteert, is uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum. Betaling moet gebeuren op een door Lianne Skin Clinic aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
  6. Als de Cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. Door Lianne Skin Clinic zal een
   aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de Cliënt binnen 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  • Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald.

   

  Artikel 7. Annulering(svoorwaarden) en garantie

  1. De Cliënt kan de opdracht tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
  2. Als een afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd, heeft Lianne Skin Clinic het recht om eventuele annuleringskosten in rekening te brengen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
  3. Lianne Skin Clinic heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
  4. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lianne Skin Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de Cliënt doorberekenen.
  5. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

   

  Artikel 8. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

  1. Lianne Skin Clinic is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Lianne Skin Clinic.

   

  Artikel 9. Geheimhouding en privacy/AVG

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. Aan een opdracht zal door Lianne Skin Clinic niet zonder toestemming van de Cliënt extern gerefereerd worden.
  4. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
   – Lianne Skin Clinic verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
    – De informatie algemeen bekend wordt;
    – Lianne Skin Clinic optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  • (Bijzondere) persoonsgegevens die Lianne Skin Clinic verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Lianne Skin Clinic houdt zich daarbij aan de bepalingen van de toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van Lianne Skin Clinic.

   

  Artikel 10. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

  1. In het geval er sprake is van een klacht over Lianne Skin Clinic dan dient de Cliënt deze klacht schriftelijk in te dienen bij Lianne Skin Clinic.
  2. Als we niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging.
  3. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
  4. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
  5. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lianne Skin Clinic is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Privacyverklaring Lianne Skin Clinic


  Het gebruik van verzamelde gegevens en onze diensten
  Lianne Skin Clinic is zich er van bewust dat u het volledige vertrouwen in ons stelt.
  Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
  Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten vragen we u om
  persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de
  desbetreffende dienst uit te voeren. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in
  onze eigen veilige database omgeving. Alle gegevens die worden opgeslagen zullen
  niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij
  beschikken. Wij bieden ten allen tijde onze bezoekers de mogelijkheid tot het
  inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment
  aan ons is verstrekt.


  Wanneer u ons benaderd via e-mail of social-media is het mogelijk dat wij deze
  berichten bewaren. Tevens kunnen wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die
  voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze gegevens worden opgeslagen in
  onze eigen veilige database omgeving, en indien nodig toegevoegd aan uw klant
  account.

  Informatie verstrekken met derden
  Alle persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen worden alleen gebruikt om
  de desbetreffende dienst uit te voeren. Deze informatie wordt niet met derden
  gedeeld.

  Cookies gebruik
  Op onze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de
  registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een
  cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer
  wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen
  door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. In
  dit geval is dat dus www.lianneskinclinic.nl. Het voornaamste doel van cookies is
  om u tijd en moeite te besparen. Wanneer u bijvoorbeeld een webpagina aan uw
  persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij
  cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
  Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens
  worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden
  van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden
  cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de
  gegevens geen persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet
  accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar
  meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies
  desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te
  accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve
  mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.


  Cookies uitzetten
  De meeste browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome & Mozilla Firefox
  zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Wanneer u de internetbrowser
  opnieuw instelt worden alle cookies verwijderd, geweigerd of om aan te geven
  wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat na deze handeling
  sommige functies op onze website niet meer naar behoren kunnen functioneren.


  Heeft u een vraag over onze Algemene voorwaarden?


  Neemt u gerust contact met ons op
  Lianne Skin Clinic
  Smaragd 8
  6922 NT Duiven
  06 20271278
  lianneskinclinic@gmail.com

  Retourbeleid Webshop www.lianneskinclinic.nl


  Wil je een gekocht product retour sturen?
  Stuur dan eerst een email naar: lianneskinclinic@gmail.com


  Wij zullen je dan eerst proberen te helpen. Komen we er niet uit? Dan krijg je van ons een
  retourformulier. Als een artikel beschadigd is geleverd, crediteren wij de verzendkosten. Let op,
  indien een artikel geopend of gebruikt is of wanneer de verzegeling na levering is verbroken , kunnen
  we je retour helaas niet in behandeling nemen. Het product dient in originele staat teruggestuurd te
  worden.


  Wil je gebruik maken van het herroepingsrecht van 14 dagen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor
  de verzendkosten. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, mag je het product zonder opgaaf
  van reden retourneren. We willen je wel vragen om eerst een mail te sturen met je verzoek, zodat
  we rekening kunnen houden met de retour. Het product moet uiteraard ongebruikt zijn.

   

  Heeft u een vraag over ons retour beleid?


  Neemt u gerust contact met ons op
  Lianne Skin Clinic
  Smaragd 8
  6922 NT Duiven
  06 20271278
  lianneskinclinic@gmail.com

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van www.lianneskinclinic.nl en via de Whatsapp winkel. De algemene voorwaarden zijn geldig voor al je toekomstige transacties met Lianne Skin Clinic en bezoeken aan de site. Lianne Skin Clinic behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te herzien.

  Disclaimer
  Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid, en artikelen in je winkelmandje zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht. Lianne Skin Clinic garandeert niet dat alle artikelen in de webshop op voorraad zijn op het moment van je bestelling. In het geval dat een artikel niet beschikbaar is, zal Lianne Skin Clinic zo snel mogelijk contact met opnemen per telefoon of per e-mail. We kunnen niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. We kunnen ook niet garanderen dat alle informatie up-to-date is. Lianne Skin Clinic kan op elk moment de inhoud van de site wijzigen. Hoewel we ernaar streven om de juiste teksten, afbeeldingen en prijzen op de site en webshop weer te geven, kunnen er fouten optreden. Lianne Skin Clinic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de site of om het niet kunnen gebruiken van de site.

  Kleuren
  We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website levensecht zijn. Dit hangt gedeeltelijk af van de kleurinstellingen van uw computer en monitor. Als je een kleur niet leuk vindt na het gebruik van de make-up die je hebt besteld, kun je deze niet terug sturen. Dus kies en bestelt u zorgvuldig.

  Prijzen
  De prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief btw.
  Lianne Skin Clinic is niet verantwoordelijk voor eventuele douanerechten en belastingen die in het land van ontvangst worden gemaakt.

  Orderacceptatie
  We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren in het geval dat we bijvoorbeeld geen toestemming voor betaling kunnen krijgen, dat verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitscontrole standaarden en wordt ingetrokken of dat u niet voldoet aan de toelatingscriteria die in de Servicevoorwaarden zijn uiteengezet.

  Betaling
  Wij accepteren betalingen d.m.v. bankoverschrijving.

  Retourneren
  Als je niet tevreden bent met een artikel, kun je dit binnen de retourperiode van twee weken retourneren. Uitverkoopartikelen kunnen niet worden geretourneerd. En we bieden geen ruil voor gebruikte producten. Het ongebruikte artikel moet worden terug gestuurd in de originele verpakking voor terugbetaling. Volg de instructies op ons retourformulier om het retourproces te voltooien. Print uit en vul ons retourformulier in. Houd er rekening mee dat alle geretourneerde artikelen moeten worden teruggestuurd in één pakket. We adviseren u om het pakket met aangetekende post terug te sturen. Als de goederen worden gebruikt, versleten, beschadigd, incompleet of niet teruggestuurd in de originele doos, dan is Lianne Skin Clinic niet verplicht om het artikel terug te nemen. Als de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd dan dienen ook eventuele geschenken en samples ongebruikt terug te worden gestuurd. 

  Producten kunnen worden teruggestuurd naar:

  Lianne Skin Clinic
  Pastoriestraat 40
  6921 BX Duiven
  Nederland

  Ruilen
  We bieden alleen restituties. Als u een artikel wilt inruilen, raden wij u aan het ongewenste item terug te sturen en een nieuwe bestelling te plaatsen voor het item of de items die u verkiest.

  Terugbetaling
  Er kunnen maximaal 14 werkdagen verstrijken tussen de ontvangst van de retourzending en de teruggaveprocedure. De tijdsperiode hangt af van uw specifieke betaling. Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u een e-mailbevestiging van uw retour. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening van uw oorspronkelijke betaalmethode.

  Beschadigde items
  In het onwaarschijnlijke geval dat u een onjuiste bestelling of een defect artikel heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op per e-mail: info@lianneskinclinic.nl We nemen het artikel terug, ruilen het in tegen een nieuw exemplaar of crediteren de aankoopprijs.